"Thus saith the LORD, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls." Jeremiah. 6 : 16

Who is online ?
We have 165 guests online
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka
There are no translations available.

Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :

Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.

Amin'ny fonay rehetra

Ny Administrateur

 
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao
There are no translations available.

Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.

 
Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy
There are no translations available.

Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).

Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika  ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com

Amin'ny fonay rehetra.

 
Testify

If you have testimony about what Jesus did to your life, you are invited to glorify God and to comfort all our friends and guests. Please, go to Menu-Need to testify

 
Mitady Traducteurs
There are no translations available.

Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha  terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay

 
Accueil

Sermons Audio online

Please clic on the Menu Audio Pulpit Sermons, on your left, and listen to an audio Sermons listed

Ny maha Baiboly ny Baiboly

There are no translations available.

Ny maha Baiboly ny Baiboly dia ny fisian’ny zava - dehibe sy fampianarana tahaka ireto sasantsasany ireto ao :

  1. Andriamanitra no namorona ny olombelona.
  2. Lavo ny olombelona ka tsy nankato an’Andriamanitra. Nandidy fanamelohana mandrakizay any amin’ny helo noho ny heloky ny olombelona Andriamanitra.
  3. Nanomana lalana hamonjena azy Andrimanitra (amin’ny alalan’i Jesosy).
  4. Mety ho voavonjy ny olona raha manaiky ny lalan’Andriamanitra sy izay noheveriny hamonjena azy.
  5. Ny lalam - pamonjen’Andriamanitra dia ny nahafatesan’i Kristy ho antsika sy ny nanavotany antsika raha tokony hahazo tombon - tsoa amin’izany isika ka ho voavonjy. Mazava ny fampianaran’ny Baiboly fa ny tenantsika no tsy maintsy mibebaka sy miova fo ary manaiky amim - pinoana izay efa nomanin’Andriamanitra ho antsika (ny tenan’ny olona no tsy maintsy manam - pinoana alohan’ny hahavoavonjy azy).

Miverena any Betela 008

There are no translations available.

Mba nozahanao ve ny bokin' ny fiainam-panahinao ? Moa voalaminao ara-dalàna ve ny kaontinao amin' ny Tompo ? Aiza ny voady Izay nataonao ny voalohan' ny volana janoary ary ny faharoan' ny volana janoary 1966 ? Nanokana fotoana vitsivitsy tao amin’ ny miafina ianao tamin' izany fo­toana Izany hivavahana sy hangatahana amin' Andriamanitra hoe : "Satria efa novonjenao aho, dia aoka aho ho azo ampia­saina hamonjy fanahin' olona ho Anao". Nandray andraikitra ianao hivavaka ho an' ny fianakaviana rehetra tsy mbola voa­vonjy. Nanao fanekena ianao fa hamaky toko 3 na 4 isan' andro ao amin' ny Baiboly. AIZA IZAO IRENY VOADY IRENY ? Nahomby ve ny devoly hanosika anao ho any Sekema toa an' i Jakoba ? Sa mbola ao Betela ianao, sa efa eny an-dàlana mankany Sekema ?

This is Revival

      When men in the streets are afraid to open their mouths and utter godless words lest the judgments of God should fall; when sinners, overawed by the Presence of God tremble in the streets and cry for mercy; when, without special meetings and sensational advertising, the Holy Ghost sweeps across cities and towns in Supernatural Power and holds men in the grip of terrifying Conviction; when "every shop becomes a pulpit, every heart an altar, every home a sanctuary" and people walk softly before God-This is Revival!

      Today the word Revival has largely lost its real meaning. Our present generation, never having witnessed the mighty movings of God in nation-wide spiritual awakening such as has taken place in past generations, has little conception of the magnitude of such a "visitation."

Fahamasinana sy Fakam-panahy 3 (tohiny)

There are no translations available.

TSY NY FAKAMPANAHY no mahatonga ota fa ny filavoana lefona amin' ny fakam-panahy.

Tonga eo amin' ny saina aloha ny FAKAMPANAHY... io no ambaratonga voalohany indrindra amin' ny fakampanahy. Avy eo dia tafafindra any amin' ny fitaovam-pandrenesana izany, ny filàna, ny faniriana ary ny fihetseham-po, dia manambara ny loza raha sendra voahetsiky ny faniriana ireo... Tonga eo amin' ny am­baratonga saro-pady eo amin' ny fakampanahy izany izao, tsy voa­tery hisy fanamelohana anefa. Raha toa ny fon' ny olona tsy voato­lotra manontolo ho an' Andriamanitra, ny fakam-panahy dia mety hahita fandraisana tsara ao anatiny ao ! Tsy mbola tonga ny fana­melohana anefa, raha tsy efa lalaina sy omena làlana ilay soso­kevitra ratsy. (Mandefitra zavatra izay fantany fa ota ny olona sasany... raha tokony hanohitra ny ota ; Izany dia mitranga mate­tika amin' ny ray aman-dreny manoloana ny zanany... Notapahin' Andriamanitra ny hatok' i Ely noho ny nanaovany izany). Raha ny sitrapo miteny amin' ny fakampanahy hoe tsia, resy izay ny mpan­kafanahy, ary mivoaka MANOATRA NOHO NY MPANDRESY ilay olona ; Deraina ny Tompo.

Fahagagana sy misiona - 010

User Rating: / 22
PoorBest 
There are no translations available.

FIZARANA Faharoa

PÔRTÔ RIKÔ

... tohiny

St Germain, … Cabo Rojo

Fantatro fa lehibe ny fitorianteny tany Fajardo nefa nahatsapa hatrany aho fa mbola maro ihany koa ireo toerana tokony homena anjara mba handre ny Tenin’ny Tompo. Noho izany, nankany St Germain aho, tanàna iray eny am-pitan’ny Nosy . Nanao fahagagana ny Tompo satria nampitsahatra ny orana izy saika hanaparitaka ny olona mangetaheta sy ireo izay marary Izy. Indray andro, nisy ankizy kely iray niangavy anay mba hivavaka ho an’ny vehivavy iray izay tsy afa-mihetsika eo ambony fandriana. Nalemy nandritra ny roa taona izy, hany ka tena nanahirana tokoa na dia ny manohana azy hiala eo amin’ny fandriany aza. Tsy maintsy fahanana amin’ny sotro izy rehefa hihinan-kanina, satria malemy avokoa ny rantsam-batany rehetra, eny, simba mihitsy na dia ny sainy aza. Tsy mbola nandre Tenin’Andriamanitra efa hatramin’ny ela izy, noho izany, nilaza tamin’ilay ankizy kely aho hoe : “Tsaratsara kokoa raha entina amin’ny fiara fitondrana marary mankany amin’ny fitoriana Filazantsara izy toy izay izaho no mankany an-tranony”. Dia nataon’izy ireo izany. Nosokafan’izy ireo ny varavarana rehefa tonga ny fiara fitondrana marary ary nametraka azy teo amin’ny toerana izay ahafahany mandre tsara ny Tenin’Andriamanitra. Ireo zanany efa manambady kosa dia liana tanteraka tamin’ny fihainoana ny Tenin’ny Fiainana mahagaga. Nitsiky tam-pitokiana ilay zanany vavy, rehefa nanomboka nivavaka ho an’ny marary aho, ka nanao tamiko hoe : “Aza adino i Mama”. “Eny” hoy aho namaly, “Ampitsangano amin’ny Anaran’i Jesosy izy. ” Nihazakazaka sy feno fanantenana nanatona ilay fiara misy ny reniny izy rehefa nahare izany. Niantso azy aho raha nahita izany finoana goavana izany : “Andraso fa hiaraka aminao koa aho”. Niditra tao anaty fiara izahay, ary tonom-bavaka kely fotsiny no nataonay, nandidy azy hitsangana amin’ny Anaran’i Jesosy avy eo, nanetsika ny tongony niaraka tamin’izay ravehivavy. Nipetraka nahitsy tsara izy ary nasandrany ny tanany, sitrana tanteraka izy noho ny herin’Andriamanitra ary afaka niresaka sy nisakafo tsara izy, tena faly tamin’ny zavatra azo tao anatin’ny fivoriana tokana izy ka naniry ny mbola hoentina hiverina eo indray mba hahafahany mandray ny zavatra zay efa nomanin’Andriamanitra ho an’ny tsirairay. Nentina tao amin’ny fotoam-pivavahana indray izy ny ampitso alin’iny ary napetraka teo ambonin’ny seza ary efa afaka mikasika ny tany ny tongony.

More Articles...
Verse of the day
Partnerships
Follow us on
Poll
Do you like our website
 
Counter state
Today :
9466
Yesterday :
9785
Total :
1657515
Your IP : 123.126.113.110